Přihlášení
Uživatel
Heslo
Odeslat

.

Kroužky na školní rok 2017/2018


I.pololetí    říjen 2017 - leden 2018
II.pololetí  únor 2018 - květen 2018


Každý kroužek obsahuje  13 lekcí za pololetí.

V době vánočních a jarních prázdnin
se kroužky nekonají.

Kroužky se nekonají v době od 11.12. - 22.12.2017


U šatny Kašpárků je možné se zapsat na kroužky:

  • Angličtina hrou (předškoláci - max.2 skupiny)
  • Keramika (předškoláci - max.2 skupiny)
  • Výtvarka pro šikulky (předškoláci - max.2 skupiny)
  • Jogínek (pro všechny děti - max.2 skupiny)

Je to z toho důvodu, že kapacita těchto kroužků je omezena.


Na ostatní kroužky se zapíšete v šatně ve svojí třídě:

  • Zumba
  • Louskáček
  • Logopedie


NEZAPISUJTE děti na dva kroužky, které následují po sobě!!! Děti nezapisujte do dvou kroužků ve stejný den.                                                                                                                              

Lektoři vyzvedávají děti ze třídy v předstihu před konáním kroužku, nikoliv z jiného kroužku, kde by narušovali výuku. Dítě demotivujete, v odpoledních hodinách si chtějí pohrát ve třídě, na zahradě, s kamarády. Jeden kroužek je dostatečnou zátěží.

Všeobecně je pro děti předškolního věku 1 aktivita týdně dostačující. Třídní programy v naší MŠ jsou pestré, rozmanité, nabízející dětem každý den dostatek pohybu a příležitostí se rozvíjet všemi smysly.


nabídka kroužků v MŠ Šestajovice:


ANGLIČTINA HROU

Kroužek pro předškoláky.

Výukové lekce kroužku Angličtina hrou jsou sestaveny tak, aby naplňovaly potřeby předškolního dítěte. Aktivity tedy vycházejí z činností, které jsou pro děti tohoto věku přirozené a při kterých zapojují co nejvíce smyslů. Cizí jazyk je tak vstřebáván přirozeným způsobem prostřednictvím básniček, písniček, psychomotorických a hudebně pohybových her. Každá lekce je zaměřena na jedno konkrétní téma, např.barvy, rodina apod. a v dalších lekcích se látka stále opakuje a navazuje na ni dalším tématem. Děti budou mít pracovní sešit, díky kterému si mohou probranou angličtinu opakovat i doma.

 

Lektorka: Bc.Karina Černá (mezinárodně uznávaný certifikát FCE, TEFL, dlouhodobý pobyt v UK, 8 let praxe s výukou dětí předškolního věku v jazykové škole Spěváček), 2 roky praxe pedagoga v Montessori MŠ v Dublinu, učitelka v MŠ Šestajovice.


KERAMIKA

Kroužek pro předškoláky.

Při tvořivé práci s hlínou dochází k mnoha kladným reakcím. Již při samotném zpracování hmoty dochází k celkovému uklidnění, rozvíjí se jemná motorika, fantazie, soustředěnost, zručnost. Modelování a sochání z keramické hlíny v dětech rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění a na závěr radost z hotových výrobků.

Děti se naučí základům práce s hlínou ( vytváření z plátu, kuliček, z hroudy, obtisky, kachlíky, misky a jiné krásné věci), barvení keramiky glazurami a engobami, kombinace keramiky a jiných materiálů k zdobení a dotvoření (dotváření lýkem, proutím, drátováním atd.). Děti si vyrobí krásné dárky pro své blízké.

Lektorka: Jana Zetková (12 let praxe s vedením keramického kroužku v MŠ), učitelka MŠ Šestajovice.


výtvarka pro šikulky

Kroužek pro předškoláky.

V našem kroužku budeme malovat, kreslít a tvořit za pomoci netradičních výtvarných technik.

Budeme rozvíjet nejen fantazii a  kreativitu, ale i vkus a cit pro výtvarné umění. Součástí výuky bude i nácvik jednoduchých základních grafomotorických cviků (základní uvolňovací cviky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, správný úchop tužky).

Děti si osvojí tradiční i netradiční výtvarné techniky, budou pracovat s různými materiály a vyrábět a vytvářet výrobky, které si po skončení kurzu odnesou domů.

Lektorka: Bc.Petra Marková (2 roky praxe s vedením kroužku, 4 roky praxe učitelky MŠ Šestajovice)


Zumbička pro děti

Děti mají rády pohyb, rády se hýbou. Hodiny dětské Zumbičky jsou konstruovány tak, aby se děti po celou dobu bavily. Budeme se učit jednoduché choreografie, budeme rozvíjet cit pro hudbu - rytmické cítění. bavit se budeme formou pohybových her. Získáme tak pohybové dovednosti a zalíbení v tanci a hudbě.

Lektorka: Bc.Kristýna Kaplanová (Zumba pro MŠ a 1.st.ZŠ akreditace MŠMT č.j.:3373/2011-25-102), praxe 7 let s vedením kroužku v naší MŠ.


Jogínek

Během lekcí se za pomocí her naučíme jógovým pozicím. Do pohybu zapojíme básničky, písničky či pohádky a budeme se učit prožívat radost z pohybu. Hravým pojetím cvičení s jógovými prvky se děti nenásilnou a zábavnou formou naučí zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi, tak aby docházelo nejen k rozvoji motoriky, lepší koordinaci a rovnováze, ale i k uvolnění napětí v těle, správnému dýchání a rozvoji fantazie a kreativity.

Lektorka: Marie Bartošová, absolventka vzdělávacích akreditovaných programů MŠMT: "Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky", "Jóga v mateřské škole", "Jógové hry pro děti předškolního/mladšího školního věku" u České asociace dětské jógy, 2 roky praxe pedagoga v MŠ Šestajovice.


Zájmový kroužek logopedie

S Mgr.Oubrechtovou bude v průběhu září 2017 organizována pro přihlášené děti logopedická depistáž (vyšetření),na jehož základě vám bude doporučena buďto individuální péče a nebo skupinová logopedie, která bude probíhat formou kroužku. V kroužku budou děti procvičovat motoriku řečových orgánů, speciální artikulační cvičení, dechová cvičení, cvičení zaměřená na fonematické vnímání a fonematickou analýzu. Děti budou mít desky s pracovními listy.

Lektorka: Mgr.Romana Oubrechtová (Logopedická poradna: Slavětínská 1072/68, Klánovice, tel.:777 302 239)


louskáček (logopedicko-dramatický kroužek)

Louskáček je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. Spojení výuky správné výslovnosti a dramatické dovednosti je vhodné jak pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí jak se správně prosadit, tak aktivnější děti, které budou mít možnost se sklidnit a soustředit se na jednu věc. Kroužek je obohacen o základní prvky hudební výchovy, rytmizaci říkadel a písní s využitím Orffových nástrojů, hudební hádanky, sluchová cvičení a zpěv písniček s doprovodem kytary.

Lektorka: Marcela Trantinová (5 let praxe s vedením logo kroužku s dramatikou pro děti 4-6 let), kurz Logopedický asistent - primární logopedická prevence (akreditace MŠMT). Učitelka MŠ Šestajovice.