Logopedická depistáž v MŠ LodičkaTermín:


Vážení rodiče,

po dohodě s Mgr.Oubrechtovou bychom Vám chtěli nabídnout logopedickou depistáž, která
proběhne v naší školce od ............................... v dopoledních hodinách.

Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, které by bylo zaměřeno na tyto složky:

 • celkovou obratnost mluvidel (pohyblivost a obratnost jazyka, rtů a tváří)
 • rozsah slovní zásoby
 • gramatickou stránku řeči
 • artikulaci hlásek (dle artikulačních okrsků)
Vyšetření je orientační, prováděné ve skupině cca 2-3 dětí. Cena vyšetření je 500 Kč. Platbu uhradíte při předání písemné zprávy z vyšetření.

Rodiče dětí obdrží do 3 týdnů písemné hodnocení vyšetření s doporučením či návrhem dalšího postupu v péči o správný vývoj řeči.


Pokud máte zájem o orientační vyšetření řeči zapište se do seznamu ve své třídě.ZÁJMOVÝ skupinový KROUŽEK LOGOPEDIE

 

Na kroužek je možné se zapsat od .....na seznam v šatně u každé třídy.

Zájmový kroužek je určen všem dětem(není tedy podmínkou, aby vaše dítě mělo nějaký problém s řečí). Naopak ve skupině dětí není prostor pro individuální řešení konkrétního řečového či jiného logopedického problému vašeho dítěte.


Náplň a obsah kroužku:

 • pracujeme ve skupině 10-12 dětí po dobu max.45 minut
 • veškerá činnost je vedena formou hry a zábavných soutěží
 • jednotlivé činnosti jsou střídány tak, aby děti udržely stálou pozornost a zájem
 • každé dítě má zavedené desky, kam si bude vkládat jednotlivé pracovní listy(k danému tématu). Desky si bude po každé hodině odnášet domů, tak aby rodiče měli možnost vidět, co zrovna děláme, případně s dětmi doma opakovat.


Témata:

 • rozvoj a obohacování slovní zásoby
 • chápání nadřazených a podřazených pojmů
 • užívání sloves, přídavných jmen, příslovcí( přiměřených věku)
 • správné používání předložkových vazeb
 • správné používání pádových koncovek
 • logické tvořením vět se správným slovosledem
 • rytmizace slov i větných celků
 • dramatizace pohádek
 • procvičování fonematického sluchu( např.fon.analýzou a syntézou, rozlišování krátkých a dlouhých slov, určování místa hlásky ve slově aj.)
 • procvičování motoriky mluvidel
 • dechová cvičení
 • správná artikulace jednotlivých hlásek
Práce ve skupině děti baví a po určité době si přirozenou cestou osvojují jazykové dovednosti, které později zúročí, jak při vstupu do základní školy, tak v běžném životě, kdy zcela spontánně a správně komunikují.

Kroužek je organizován v úterý a ve čtvrtek od 8.30 hod.

Lektorka: Mgr.Romana Oubrechtová, Logopedická poradna: Slavětínská 1072/68, Klánovice, tel:777 302 239Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu