Přihlášení
Uživatel
Heslo
Odeslat

06.03.2018

Zápis dětí do Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ na školní rok 2018/2019


se uskuteční dne 3.5.2018 od 13.00 - 17.00 hod.


v budově Mateřské školy Šestajovice, Pohádková 1, 250 92 Šestajovice


Den otevřených dveří

se koná v úterý 17.4.2018 od 10.00 hod.na hlavní budově MŠ, Pohádková 1.

V tuto dobu jste srdečně zváni na prohlídku tříd, kde shlédnete programy, které si pro Vás připravily děti a paní učitelky. Po ukončení prohlídky možnost vyzvednutí formulářů k zápisu a zodpovězení dotazů k zápisu ředitelkou školy. Těšíme se na Vás, tým pedagogů MŠ.


Zákonný zástupce předloží u zápisu tyto doklady:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce
  • kopii rodného listu dítěte
  • 1x Žádost o přijetí dítěte do MŠ řádně vyplněnou a podepsanou (všechny 3 strany)
  • 1 Evidenční list řádně vyplněný a podepsaný s razítkem ošetřujícího lékaře
  • Oznámení o indivudálním vzdělávání (pokud jej požadujete)

Formuláře (1x Žádost o přijetí dítěte do MŠ, 1x Evidenční list, Oznámení o individuálním vzdělávání) je možno si vyzvednout v budově MŠ Šestajovice, Pohádková 1, ve třídě Čertíci (vchod B u branky, přízemí) v průběhu dubna v době od 7.00 - 8.00 hod. a 15.00 - 17.00 hod. nebo je možno je stáhnout na webových stránkách MŠ: www.mslodicka.cz


Děti jsou přijímány podle následujících kriterií:

  • dovršení 5 let věku k 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • dovršení 4 let věku k 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • dovršení 3 let věku k 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • věk dítěte od nejstaršího - splňují-li všechny děti stanovené podmínky

Tyto skutečnosti lze prokázat občanským průkazem nebo přihlašovacím lístkem, cizí státní příslušníci jiným obdobným způsobem. Tyto dokumenty nelze nahradit čestným prohlášením.


Oznámení přijetí/nepřijetí dítěte

Přijetí a nepřijetí bude oznámeno tímto způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce a webu MŠ nejpozději do 31.5.2018. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly bez uvedení jmen (ŠZ č.472/2011 §183 odst.2).

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat o jeho vydání v MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou ve stejný den vyvěšení výsledků zápisu.


Nahlédnutí do spisu svého dítěte: ve středu 16.5.2018 od 15.00 - 17.00 hod.v ředitelně MŠ.


Informace ke 2.zápisu

Zápis do nové třídy MŠ v nové budově ZŠ s kapacitou 25 míst (detašované pracoviště za tělocvičnou) se uskuteční v průběhu července  - srpna 2018. V případě nepřijetí vašeho dítěte 1.zápisem sledujte web MŠ a vývěsku MŠ, kde bude vyvěšen termín zápisu.

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani


Přílohy

Zápis 2018-2019 oznámení

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Šestajovice_2017-2018

Oznámení o individuálním vzdělávání_MŠ Šestajovice_ke stažení

Sdělení rodičům k individuálnímu vzdělávání_MŠ Šestajovice

Evidenční_list_MŠ_Šestajovice