Zájmový skupinový kroužek logopedie

Na kroužek je možné se zapsat od 16.9.na seznamu v u třídy Kašpárků.

Zájmový kroužek je určen všem dětem(není tedy podmínkou, aby vaše dítě mělo nějaký problém s řečí). Naopak ve skupině dětí není prostor pro individuální řešení konkrétního řečového či jiného logopedického problému vašeho dítěte.

Náplň a obsah kroužku:

 • Pracujeme ve skupině 10-12 dětí po dobu max.45 minut.
 • Veškerá činnost je vedena formou hry a zábavných soutěží.
 • Jednotlivé činnosti jsou střídány tak, aby děti udržely stálou pozornost a zájem.
 • Každé dítě má zavedené desky, kam si bude vkládat jednotlivé pracovní listy(k danému tématu). Desky si bude po každé hodině odnášet domů, tak aby rodiče měli možnost vidět, co zrovna děláme, případně s dětmi doma opakovat.

Témata:

 • rozvoj a obohacování slovní zásoby,
 • chápání nadřazených a podřazených pojmů,
 • užívání sloves, přídavných jmen, příslovcí( přiměřených věku),
 • správné používání předložkových vazeb,
 • správné používání pádových koncovek,
 • logické tvořením vět se správným slovosledem,
 • rytmizace slov i větných celků,
 • dramatizace pohádek,
 • procvičování fonematického sluchu( např.fon.analýzou a syntézou, rozlišování krátkých a dlouhých slov, určování místa hlásky ve slově aj.),
 • procvičování motoriky mluvidel,
 • dechová cvičení,
 • správná artikulace jednotlivých hlásek.

Práce ve skupině děti baví a po určité době si přirozenou cestou osvojují jazykové dovednosti, které později zúročí, jak při vstupu do základní školy, tak v běžném životě, kdy zcela spontánně a správně komunikují.

Kroužek je organizován v úterý a ve čtvrtek od 8.30 hod.


Lektorka: Mgr.Romana Oubrechtová
Logopedická poradna: Slavětínská 1072/68, Klánovice,
Tel:777 302 239