.

Kroužky na školní rok 2018/2019


I.pololetí    říjen 2018 - leden 2019
II.pololetí  únor 2019 - květen 2019


Každý kroužek obsahuje  13 lekcí za pololetí.

V době vánočních a jarních prázdnin
se kroužky nekonají.


nabídka kroužků v MŠ Šestajovice:


ANGLIČTINA HROU

Kroužek pro předškoláky.

Výukové lekce kroužku Angličtina hrou jsou sestaveny tak, aby naplňovaly potřeby předškolního dítěte. Aktivity tedy vycházejí z činností, které jsou pro děti tohoto věku přirozené a při kterých zapojují co nejvíce smyslů. Cizí jazyk je tak vstřebáván přirozeným způsobem prostřednictvím básniček, písniček, psychomotorických a hudebně pohybových her. Každá lekce je zaměřena na jedno konkrétní téma, např.barvy, rodina apod. a v dalších lekcích se látka stále opakuje a navazuje na ni dalším tématem. Děti budou mít pracovní sešit, díky kterému si mohou probranou angličtinu opakovat i doma.

 

Lektorka: Bc. Karina Černá (mezinárodně uznávaný certifikát FCE, TEFL, dlouhodobý pobyt v UK, 8 let praxe s výukou dětí předškolního věku v jazykové škole Spěváček), 2 roky praxe pedagoga v Montessori MŠ v Dublinu, učitelka v MŠ Šestajovice.


KERAMIKA

Kroužek pro předškoláky.

Při tvořivé práci s hlínou dochází k mnoha kladným reakcím. Již při samotném zpracování hmoty dochází k celkovému uklidnění, rozvíjí se jemná motorika, fantazie, soustředěnost, zručnost. Modelování a sochání z keramické hlíny v dětech rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění a na závěr radost z hotových výrobků.

Děti se naučí základům práce s hlínou ( vytváření z plátu, kuliček, z hroudy, obtisky, kachlíky, misky a jiné krásné věci), barvení keramiky glazurami a engobami, kombinace keramiky a jiných materiálů k zdobení a dotvoření (dotváření lýkem, proutím, drátováním atd.). Děti si vyrobí krásné dárky pro své blízké.

Lektorka: Jana Zetková (12 let praxe s vedením keramického kroužku v MŠ), učitelka MŠ Šestajovice.


výtvarka pro šikulky

Kroužek pro předškoláky.

V našem kroužku budeme malovat, kreslít a tvořit za pomoci netradičních výtvarných technik.

Budeme rozvíjet nejen fantazii a  kreativitu, ale i vkus a cit pro výtvarné umění. Součástí výuky bude i nácvik jednoduchých základních grafomotorických cviků (základní uvolňovací cviky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, správný úchop tužky).

Děti si osvojí tradiční i netradiční výtvarné techniky, budou pracovat s různými materiály a vyrábět a vytvářet výrobky, které si po skončení kurzu odnesou domů.

Lektorka: Bc.Petra Marková (2 roky praxe s vedením kroužku, 4 roky praxe učitelky MŠ Šestajovice)


Zumbička pro děti

(od 4 let)

Děti mají rády pohyb, rády se hýbou. Hodiny dětské Zumbičky jsou konstruovány tak, aby se děti po celou dobu bavily. Budeme se učit jednoduché choreografie, budeme rozvíjet cit pro hudbu - rytmické cítění. bavit se budeme formou pohybových her. Získáme tak pohybové dovednosti a zalíbení v tanci a hudbě.

Lektorka: Bc. Kristýna Šindelářová (Zumba pro MŠ a 1.st.ZŠ akreditace MŠMT č.j.:3373/2011-25-102), praxe 7 let s vedením kroužku v naší MŠ.


Jogínek

(od 4 let)

Během lekcí se za pomocí her naučíme jógovým pozicím. Do pohybu zapojíme básničky, písničky či pohádky a budeme se učit prožívat radost z pohybu. Hravým pojetím cvičení s jógovými prvky se děti nenásilnou a zábavnou formou naučí zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi, tak aby docházelo nejen k rozvoji motoriky, lepší koordinaci a rovnováze, ale i k uvolnění napětí v těle, správnému dýchání a rozvoji fantazie a kreativity.

Lektorka: Marie Bartošová, absolventka vzdělávacích akreditovaných programů MŠMT: "Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky", "Jóga v mateřské škole", "Jógové hry pro děti předškolního/mladšího školního věku" u České asociace dětské jógy, 2 roky praxe pedagoga v MŠ Šestajovice.


Zájmový kroužek logopedie

(v případě velkého zájmu budou upřednostňováni předškoláci)

S Mgr.Oubrechtovou bude v průběhu září 2017 organizována pro přihlášené děti logopedická depistáž (vyšetření),na jehož základě vám bude doporučena buďto individuální péče a nebo skupinová logopedie, která bude probíhat formou kroužku. V kroužku budou děti procvičovat motoriku řečových orgánů, speciální artikulační cvičení, dechová cvičení, cvičení zaměřená na fonematické vnímání a fonematickou analýzu. Děti budou mít desky s pracovními listy.

Lektorka: Mgr.Romana Oubrechtová (Logopedická poradna: Slavětínská 1072/68, Klánovice, tel.:777 302 239)


louskáček (logopedicko-dramatický kroužek)

(od 4 let)

Louskáček je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. Spojení výuky správné výslovnosti a dramatické dovednosti je vhodné jak pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí jak se správně prosadit, tak aktivnější děti, které budou mít možnost se sklidnit a soustředit se na jednu věc. Kroužek je obohacen o základní prvky hudební výchovy, rytmizaci říkadel a písní s využitím Orffových nástrojů, hudební hádanky, sluchová cvičení a zpěv písniček s doprovodem kytary.

Lektorka: Marcela Trantinová (5 let praxe s vedením logo kroužku s dramatikou pro děti 4-6 let), kurz Logopedický asistent - primární logopedická prevence (akreditace MŠMT). Učitelka MŠ Šestajovice.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu