.

Kroužky na školní rok 2020/2021


Z hygienických a bezpečnostních opatření se kroužky v I.pololetí konat nebudou.Nabídka kroužků v MŠ Šestajovice pro předškoláky:

ANGLIČTINA s cookiem

Kroužek pro předškoláky.

Tento kurz je určen pro děti předškolního věku. Při výuce budeme pracovat s učebnicí Cookie and friends A (Vanessa Reilly - Oxford). Lingvistické a obsahové cíle kurzu jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní děti. Výuka probíhá výhradně hravou formou. Maňásek Cookie hovoří pouze anglicky a děti přirozenou formou stimuluje ke komunikaci v anglickém jazyce.

Struktura lekcí: písničky s pohybem, poslech CD (písně, pohádky), aktivní komunikace, aktivity s kartami a obrázky, pohybové činnosti a hry rozvíjející hrubou motoriku, cvičení posilující koordinaci oko-ruka, rozvoj sluchového vnímání, dovednosti v oblasti jemné motoriky (stříhání, skládání, lepení...)

 

Lektorka: Mgr. Petra Dvořáková (Metoda Wattsenglish certifikát, státní zkouška z AJ, 3 roky pobytu v UK a USA, 15 let praxe s výukou angličtiny v mateřské škole).


KERAMIKA

Kroužek pro předškoláky.

Při tvořivé práci s hlínou dochází k mnoha kladným reakcím. Již při samotném zpracování hmoty dochází k celkovému uklidnění, rozvíjí se jemná motorika, fantazie, soustředěnost, zručnost. Modelování a sochání z keramické hlíny v dětech rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění a na závěr radost z hotových výrobků.

Děti se naučí základům práce s hlínou ( vytváření z plátu, kuliček, z hroudy, obtisky, kachlíky, misky a jiné krásné věci), barvení keramiky glazurami a engobami, kombinace keramiky a jiných materiálů k zdobení a dotvoření (dotváření lýkem, proutím, drátováním atd.). Děti si vyrobí krásné dárky pro své blízké.

Lektorka: Jana Zetková (14 let praxe s vedením keramického kroužku v mateřské škole).


výtvarka pro šikulky

Kroužek pro předškoláky.

V našem kroužku budeme malovat, kreslit a tvořit za pomoci netradičních výtvarných technik.

Budeme rozvíjet nejen fantazii a  kreativitu, ale i vkus a cit pro výtvarné umění. Součástí výuky bude i nácvik jednoduchých základních grafomotorických cviků (základní uvolňovací cviky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, správný úchop tužky).

Děti si osvojí tradiční i netradiční výtvarné techniky, budou pracovat s různými materiály a vyrábět a vytvářet výrobky, které si po skončení kurzu odnesou domů.

Lektorka: Bc. Petra Chlumská (4 roky praxe s vedením kroužku v mateřské škole).


skupinový kroužek logopedie

Kroužek pro předškoláky.

S Mgr.Oubrechtovou bude v průběhu září 2019 organizována pro přihlášené děti logopedická depistáž (vyšetření),na jehož základě vám bude doporučena buďto individuální péče a nebo skupinová logopedie, která bude probíhat formou kroužku. V kroužku budou děti procvičovat motoriku řečových orgánů, speciální artikulační cvičení, dechová cvičení, cvičení zaměřená na fonematické vnímání a fonematickou analýzu. Děti budou mít desky s pracovními listy.

Lektorka: Mgr.Romana Oubrechtová (Logopedická poradna: Slavětínská 1072/68, Klánovice, tel.:777 302 239)


Nabídka kroužků v MŠ Šestajovice pro děti od 4 let:

Jogínek

(od 4 let)

Během lekcí se za pomocí her naučíme jógovým pozicím. Do pohybu zapojíme básničky, písničky či pohádky a budeme se učit prožívat radost z pohybu. Hravým pojetím cvičení s jógovými prvky se děti nenásilnou a zábavnou formou naučí zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi, tak aby docházelo nejen k rozvoji motoriky, lepší koordinaci a rovnováze, ale i k uvolnění napětí v těle, správnému dýchání a rozvoji fantazie a kreativity.

Lektorka: Marie Bartošová (absolventka vzdělávacích akreditovaných programů MŠMT: "Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky", "Jóga v mateřské škole", "Jógové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku"u České asociace dětské jógy, 3 roky praxe s vedením kroužku v mateřské škole).


louskáček (logopedicko-dramatický kroužek)

(od 4 let)

Louskáček je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. Spojení výuky správné výslovnosti a dramatické dovednosti je vhodné jak pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí jak se správně prosadit, tak aktivnější děti, které budou mít možnost se sklidnit a soustředit se na jednu věc. Kroužek je obohacen o základní prvky hudební výchovy, rytmizaci říkadel a písní s využitím Orffových nástrojů, hudební hádanky, sluchová cvičení a zpěv písniček s doprovodem kytary.

Lektorka: Marcela Trantinová (6 let praxe s vedením logo kroužku s dramatikou pro děti 4-6 let), absolventka kurzu Logopedický asistent - primární logopedická prevence (akreditace MŠMT).


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu