O Z N Á M E N Í

Informace k platbám školného i stravného dostanete 1.9.2023


o stanovení výše úplaty za vzdělávání dle vyhlášky č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání s účinností od 1. 9. 2023

Podle §123 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena s platností od 1. 9. 2023 výše úplaty za vzdělávání v Mateřské škole Šestajovice, okres Praha - východ (školné)

v částce 520,-  Kč měsíčně

Úplata je splatná za příslušný měsíc dle §6 Vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání do 15.dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín splatnosti a je stejná pro všechny děti.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (předškoláci + děti s odkladem školní docházky).

V případě přerušení provozu MŠ ( jen o letních prázdninách) se částka poměrně sníží.


Vyvěšeno: 27.6.2023

Bc. Marcela Trantinová
ředitelka MŠ