Stravné

Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti vyhláška č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování. Finanční limity na nákup potravin ve všech věkových kategoriích byly navýšeny a to v souvislosti se zvýšením sazby DPH u potravin.

Výše stravného na školní rok 2023/2024:

  • děti do 6ti let                                     1144,- Kč/měs.
  • děti s odkladem školní docházky      1254,- Kč/měs.

Stravné je pouze celodenní. Nevyčerpané stravné vrací vedoucí školní výdejny zpět na účty 1x za školní rok a to v měsíci červenec.

Způsob platby

  • pokyny k platbám obdržíte e-mailem nebo  v den nástupu do MŠ (variabilní symbol, termíny...)
  • první platba k 30. 8. 2023, poslední platba k 15. 5. 2024 - celkem 10 plateb.
  • č.ú.: 43-7691290247/0100 (nezapomeňte uvádět předčíslí účtu s pomlčkou, tedy 43-)
  • nezapomeňte uvést variabilní symbol, který obdržíte na předpise s pokyny k platbám, popřípadě do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno svého dítěte
Upozornění:
  • čísla účtů pro platbu školného a stravného jsou odlišná. Prosíme, abyste platby neposílali dohromady.
  • rovněž vás žádáme, abyste platby posílali měsíčně a ne např.na tři měsíce dopředu

Dodavatelem obědů je Základní škola Šestajovice, svačinky jsou vyráběny v MŠ.