Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Šestajovice, okres Praha - východ se sídlem Pohádková 1, 250 92 Šestajovice (dále jen „MŠ“) je příspěvkovou organizací Obce Šestajovice, která je jejím hlavním zřizovatelem. Hlavní náplní činnosti MŠ je předškolní výchova a předškolní vzdělávání dětí.

Mateřská škola Šestajovice jako správce zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen ONOOÚ), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Nezbytné osobní údaje jsou správcem shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kterými je MŠ pověřena nebo v souvislosti s výkonem pravomoci ředitelky MŠ jako orgánu veřejné moci, dále pro splnění právních povinností, které se na MŠ vztahují, na základě oprávněného zájmu MŠ nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje správcem shromažďovány a dále zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů nebo jeho zákonného zástupce. Souhlas v takovém případě vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů (nebo zákonného zástupce subjektu údajů), a jeho součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Účel zpracování osobních údajů eviduje MŠ pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 ONOOÚ.

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Šestajovice, okres Praha - východ

Pohádková 1
250 92 Šestajovice

IČ 720 73 438

ID datové schránky: zvpxn8b

Kontaktní adresa pověřence:

JUDr. Tomáš Vlček

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

Telefon: 602 627 213

E-mail: dpo@akvlcek.cz

ID datové schránky: 33bycca

Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není MŠ uložena právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Při zpracování osobních údajů v MŠ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů (či zákonných zástupců subjektů údajů).

Svá práva a požadavky uplatňují subjekty údajů (či zákonní zástupci subjektů údajů) u Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů. Správce zmocnil Pověřenkyni ke všem úkonům souvisejícím s administrací vyřízení žádostí subjektů údajů podle ONOOÚ podaných vůči správci, včetně zajištění komunikace se subjekty údajů (či zákonnými zástupci subjektů údajů). V relevantních případech je možné se na Pověřenkyni obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, dále vznést námitku proti zpracování, či uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle ONOOÚ. Rovněž se na Pověřenkyni mohou subjekty údajů (či zákonní zástupci subjektů údajů) obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu podle článku 7, odst. 3 ONOOÚ – toto právo však mohou zákonní zástupci subjektů údajů zároveň uplatnit u třídního učitele svého dítěte.

Požadavky subjektů údajů (či zákonných zástupců subjektů údajů) budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními ONOOÚ. V případě, že subjekt údajů (či zákonný zástupce subjektu údajů) nesouhlasí s vyřízením svého požadavku či žádosti, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.